Nye vedtekter for Kløverenga barnehage februar 2014

Ekstraordinært årsmøtet i Kløverenga Kvinne- og familielag vedtok 15.02.2017 endringer i vedtekter for barnehagen.

VEDTEKTER FOR KLØVERENGA BARNEHAGE

Revidert februar 2017


1. FORMÅL

Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementets til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og planer for drift av barnehager. 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Kløverenga barnehage er for barn fra ett til seks år.

Virksomheten har et ideelt, ikke-økonomisk formål.

 

 

2. EIERFORHOLD

Barnehagen eies og drives av Kløverenga kvinne- og familielag. Kløverenga kvinne- familielag er et lokallag i Norges kvinne- og familieforbund. Laget er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld. Eiers ansvar og oppgaver skal ivaretas av lagets valgte representanter. Styrer er ansvarlig for daglig drift i nær kontakt med eier og samarbeidsutvalg.

 

 

3. STYRINGSORGANER

Barnehagens øverste organ er årsmøtet i Kløverenga kvinne- og familielag. Mellom årsmøtene er det eierstyret i Kløverenga kvinne- og familielag som er det organ samarbeidsutvalget og styrer forholder seg til.

 

Årsmøtet

Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Alle medlemmer i Kløverenga kvinne- og familielag har møterett på årsmøtet. Hver fremmøtt har en stemme. Dersom et medlem ikke kan møte, men ønsker å avgi stemme, må vedkommende gi skriftlig fullmakt om stemmerett til et annet medlem.


Årsmøtet behandler og fastsetter bl.a.: 

 • Budsjett 
 • Årsregnskap 
 • Vedtekter 
 • Driftsendringer 
 • Valg av representanter til eierstyret

 

Innkalling til årsmøtet foretas av eierstyrets leder med minst 7 dagers varsel. Det kan innkalles til ekstraordinært møte dersom dette kreves av minst 3 medlemmer.

 

 

Eierstyret

Kløverenga kvinne- og familielags oppgaver, herunder drift av Kløverenga barnehage, ivaretas av et valgt eierstyre. Eierstyret skal ha minst fem medlemmer og ett varamedlem. Eierstyret velges av årsmøtet og har følgende faste oppgaver: 

 • Ansvar for økonomi innenfor fastsatt budsjett 
 • Sørge for betryggende regnskapsførsel i henhold til kommunens fastsatte vilkår.
 • Opptak av barn etter innstilling fra styrer, samt klager vedrørende opptak av barn. 
 • Arbeidsgiveransvar, ansettelser, behandling av personalsaker. 
 • Utvikling og oppfølging av barnehagens internkontrollsystem. 
 • Innkalle og fremlegge forslag til saker for behandling av årsmøtet.

Årsberetning, årsregnskap og budsjettforslag skal utarbeides av eierstyret for endelig godkjenning av årsmøtet.

 

Barnehagens samarbeidsutvalg

Barnehagens samarbeidsutvalg består av en representant for de ansatte, en representant fra foreldrene, samt en representant fra Kløverenga kvinne- og familielag.

Foreldrenes og de ansattes representanter velges for ett år. Styrer for barnehagen, som ikke er valgt medlem, har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Samarbeidsutvalget skal se til at barnehagen blir drevet i samsvar med gjeldende lover, kommunale vedtak og avtaler, samt innenfor rammen av de tildelte bevilgninger. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplan for barnehagen. Barnehagens samarbeidsutvalg skal ha nye vedtekter eller vedtektsendringer til uttalelse.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene, bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

Samarbeidsutvalgsmøter holdes i henhold til fastsatt plan og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.


Barnehagens foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barn i barnehagen og skal fremme foreldrenes fellesinteresser samt bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Foreldrerådet skal forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen og har rett til å uttale seg før slike avgjørelser blir tatt. Ved eventuell avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn. Det avholdes møte i foreldrerådet minst en gang i året. Foreldrerådet velger foreldrenes representant til Samarbeidsutvalget.

 

4. LEKE- OG OPPHOLDSAREAL

Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal er 108 m2, fordelt med 3,7 m2 pr. barn over 3 år og 4,8 m2 pr. barn under 3 år.

 

 

5. OPPTAK AV BARN

Barnehagens opptakskrets: nærmiljøet, fortrinnsvis Høvik Verk skolekrets.

Barn fra det året de fyller ett år og oppover tas opp i barnehagen, i alt inntil 27 barn. Det er ønskelig å ha inntil 20 barn i alderen tre til seks år i den ene avdelingen og 7 plasser for barn i alderen ett til tre år i den andre avdelingen. Det er anledning til å søke om halv plass i småbarnsavdelingen, maksimum en heldagsplass kan deles i to halve.

Barnehagen har samordnet opptak med kommunen. Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema med nødvendig dokumentasjon som bilag. Søknadsfristen er 1. mars.

 

Barnehagens opptakskriterier:

Barnehagelovens § 13, prioritet ved opptak. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Deretter prioriteres barna innenfor hver av barnehagens to avdelinger med de eldste først under hvert av punktene. 

1. Barn av styremedlemmer i Kløverenga kvinne- og familielag.

2. Søsken av barn som allerede er i barnehagen hvis foreldrene er medlem av Kløverenga Kvinne- og familielag.

3. Barn av foreldre som er medlem av Kløverenga Kvinne- og familielag.

4. Søsken av barn som allerede er i barnehagen uten at foreldrene er medlem av Kløverenga Kvinne- og familielag.

5. Barn i barnehagens opptakskrets.

Styrer legger frem forslag til opptak for eierstyret eller eierrepresentant. Etter godkjenning av forslaget tar styrer forslaget med til møte i samordnet opptak med Bærum kommune.

Ved tildeling av plass må barnets foresatte skriftlig akseptere plassen og barnehagens vedtekter innen fastsatt dato. Barnehageplassen beholdes frem til skolestart.

 

6. KLAGERETT OG KLAGEBEHANDLING

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klage på opptaket skal rettes til Bærum kommunes klageorgan, Klagenemnden. Klagen fremsettes skriftlig og sendes Barnehagekontoret. Klagefristen er 3 uker.

 

7. ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30 hver dag, dvs. 44 timer pr. uke fordelt på fem dager.

Barnehagens åpningstid er også personalets arbeidstid, derfor må barna hentes presis i barnehagetiden og oppholdstiden må overholdes.

Barnehagen skal ha beskjed ved barns fravær. Syke barn har ikke adgang til barnehagen. I tvilstilfeller avgjør styrer om barnet midlertidig bør holdes borte fra barnehagen av hensyn til barnet selv og de andre barna.

 

8. FERIE/FRIDAGER/PLANLEGGINGSDAGER

Barnehagen har stengt fra og med lille julaften inntil andre allmenne virkedag etter nyttår. Første allmenne virkedag etter nyttår kan være en av årets fem planleggingsdager. Barnehagen er stengt i påskeferien, dvs. fra og med mandag etter palmesøndag. Barnehagen holder sommerlukket 4 uker i juli.Barnehagen har fem planleggingsdager i året der barnehagen er stengt. Barnehagens personell er til stede i barnehagen under planleggingsdagene dersom ikke annet er avtalt med styret v/ eierrepresentant. Planleggingsdagene skal i utgangspunktet følge skolens planleggingsdager dersom ikke annet er avtalt med styret v/ eierrepresentant. Barnehageåret begynner etter de fire ukene sommerferie og avsluttes siste dag før sommerferie. 

 

9. BETALING OG OPPSIGELSE

Foreldrebetalingen følger til enhver tid gjeldende makspris. Betalingen skjer forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Det kan søkes inntektsgradert betaling.

I tillegg betales matpenger. Per januar utgjør dette kr. 250,- pr barn per måned. Samarbeidsutvalget kan foreta nødvendig justering av matpenger to ganger per år.

Det betales foreldrepenger og matpenger for 11 måneder i året.

Alle skal betale forskuddsvis pr. måned, selv om det er søkt om inntektsgradert betaling. Blir søknaden om friplass innvilget, refunderes innbetalt beløp når svar fra kommunen foreligger. Betalingen påløper for ubenyttet plass. Uteblir betaling kan barnehageplassen sies opp skriftlig med 15 dagers frist. Hvis man ikke betaler sendes saken til inkasso. Det gis søskenmoderasjon etter regler gitt av Bærum kommune.

Opptak av barn er bindende og det er 2 måneders skriftlig oppsigelse av plassen. Oppsigelse av barn skal skje skriftlig til styrer i barnehagen som straks informerer eierstyret. Det er to måneders gjensidig oppsigelse regnet fra siste dag i den måneden man sier opp plassen/blir oppsagt. Det betales ordinær foreldrebetaling i oppsigelsestiden.

Dersom foreldre sier opp en plass etter 31. mars må det betales for resten av barnehageåret. Hvis barnehagen får inn et nytt barn bortfaller betalingsplikten fra oppstartstidspunktet for nytt barn.

Dersom oppsigelser fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre. Det samme er tilfelle dersom barnehagen opphører/stenges.

 

10. ANSETTELSER/POLITIATTEST

Personalet skal før ansettelse legge frem politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd, som viser om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.

 

11. TAUSHETSPLIKT

Eierstyret, samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til Lov om barnehager § 20.

 

12. VIKARORDNING

Hovedregel er at det alltid skal leies inn vikar ved sykefravær slik at bemanningen er komplett. Styrer plikter å ha avtale med minst to vikarer som kan tre inn på kort varsel. Dersom styrer ikke får tak i vikar ved behov skal styrets eierrepresentant kontaktes og styrets representanter skal kunne virke som vikarer. 6

 

13. DUGNAD

Det er en forutsetning at foreldre med barn i barnehagen deltar på dugnader/arrangementer dersom eierstyret bestemmer at dette er nødvendig. Som hovedregel stiller hver familie på opptil to dugnader i året.

 

14. INTERNKONTROLL

Barnehagens interne kontrollsystem er eiers ansvar og skal ivaretas ved jevnlig kontroll av eier i samarbeid med styrer i henhold til Lov om barnehager § 7. Barnehagens interne kontrollsystem skal være tilgjengelig i barnehagen.

 

15. FORSIKRING

Barna er forsikret av Bærum kommune gjennom en kollektiv ulykkesforsikring, som gjelder i barnehagens oppholdstid og på direkte vei mellom hjemmet og barnehagen. De ansatte er forsikret i arbeidstiden av arbeidsgiver i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring.

 

16. VEDTEKTSENDRINGER

Endring av disse vedtekter foretas av årsmøtet med 2/3 flertall etter uttalelse fra samarbeidsutvalg og foreldreråd. Ved endring av vedtekter fastslås også frist for iverksettelse. Vedtektene skal sendes kommunen som påser at disse er i samsvar med lov om barnehager.

 

17. OPPHØR OG AVVIKLING

Dersom Kløverenga barnehage opphører skal barnehagens gjeld først dekkes. Dersom det blir midler til overs, skal disse tilfalle Kløverenga kvinne- og familielag.